Medzinárodná vedecká konferencia v Modre: “SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII”

Vážené dámy,
Vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom:

“SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII“

Konferencia sa uskutoční 07.-08. 04. 2017 hotel Sebastián v Modre.

Cieľ konferencie:
Cieľom konferencie je predstaviť rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi; využitie vzdelávacích  programov o  mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe; participácia  a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese mediátorov.

Tematické okruhy konferencie:
– vzdelávanie o mediácii na základných, stredných a
–  vzdelávacie programy o mediácii  v rámci Slovenska a v zahraničí
– cezhraničná spolupráca pri vzdelávacom procese mediátorov
– zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o mediácii
– zmeny, ktoré priniesla novela zákona o mediácii účinná od 1.1.2016 do vzdelávania záujemcov o výkon profesie mediátora na Slovensku
– ďalšie odborné vzdelávanie mediátorov podľa § 10a zákona o mediácii
– vzdelávacie programy pre zamestnancov štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a   sociálnej kurately v oblasti mediácie ako odbornej metódy
– rovesnícka mediácia a jej pozitíva na edukáciu deti pri riešení konfliktov
– prevencia a intervencia pri riešení konfliktov v škole

Vedecký garant konferencie:
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
vysokoškolský profesor, univerzitný. Univerzita Komenského

Čestný hosť konferencie:
p. Lucia Ďuriš Nicholsonová
, podpredsedníčka národnej rady Slovenskej republiky

Prihláška na konferenciu:
Termín prihlásenia aktívnych účastníkov je najneskôr do 15. 02. 2017, pričom okrem prihlášky je potrebné zaslať v tomto termíne aj anotáciu príspevku.
Po schválení anotácie je potrebné zaslať príspevok najneskôr do 01.03.2017 na email: konferenciaams@gmail.com
Termín prihlásenia pasívnych účastníkov je do 25. 03. 2017.

Výstupom konferencie bude vzájomné obohatenie a recenzovaný zborník príspevkov a monografia z vybraných tém. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku na konferencii a absolvovanie recenzného konania.

Pokyny ohľadom príspevku:
Rozsah príspevku musí byť medzi 5 a 12 normostranami, a to vrátane príloh, kľúčových slov a anotácie v slovenskom (českom) a anglickom jazyku.
Rokovací jazyk a jazyk príspevku: slovenský, český, anglický, portugalský.  Čas vyhradený na prezentáciu príspevku bude 15 minút.

Viac informácii o konferencii včas doplníme.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

Invitation­­_Current Trends in Mediation Education  Invitation

Запрошення_Міжнародна конференція Словаччина Запрошення

 

Organizačný výbor konferencie

Valné zhromaždenie s workshopom

Vážené dámy,

Vážení páni,

dovoľte, aby sme  Vás v mene Výboru AMS srdečne pozvali na Valné zhromaždenie a workshop, ktoré sa uskutoční 27.01. – 28.01. 2017  v Penzióne Talisman (www.penziontalisman.sk) v Rajeckých Tepliciach.

Workshop „Motivácia k výkonu profesie mediátora“ vedie p. prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Pozvánka Valné zhromaždenie

Pozvánka_workshop

Prihláška VZ+Workshop